มโนการณ์ มนต์นภัส, and พรเวียง สุบัน. 2023. “แนวทางการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 16 (2). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/14178.