หัตถศักดิ์ มนัสนันท์, and ดิลกสัมพันธ์ ปิยวัตน์. 2023. “การศึกษาสภาพปัญหา และความพึงพอใจในการเรียนรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19) ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 16 (1). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/13807.