เอี่ยมวิลัย วชิรวิทย์, and ศิระวงษ์ นฤมล. 2023. “การพัฒนาบอร์ดเกมตามแนวทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อส่งเสริม ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 16 (1). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/13797.