วัชรกาฬ สิราวิชญ์, พิมสาร ณรงค์, and ธนวุฒพรพินิจ สิริกาญจน์. 2019. “รูปแบบการพัฒนาทักษะการโค้ชสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 14 (2). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/12298.