ศักดิ์แสงวิจิตร มารุต, จารุเพ็ง มณฑิรา, and ศรีสวัสดิ์ พัชราภรณ์. 2019. “การเสริมสร้างความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว ด้วยการให้คำปรึกษากลุ่ม”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 14 (2). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/12294.