ตุ้มทอง ดำรงค์, สิรสุนทร พัชรินทร์, หลินเจริญ เอื้อมพร, ศิริพรไพบูลย์ ทวีศักดิ์, and Robin Humphrey. 2019. “กลยุทธ์การให้ทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา (กยศ.)ในระดับการอาชีวศึกษา ประเทศไทย”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 14 (2). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/12291.