กองบรรณาธิการ รูปแบบการเขียนบทความ. 2019. “รูปแบบการเขียนบทความ”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 14 (2). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/12185.