บุตรพรม นรินทร์, สิกขาบัณฑิต เสาวณีย์, and ศรีประเสริฐภาพ ขวัญหญิง. 2019. “รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาที่ยั่งยืน ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 14 (2). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/12154.