ศรีวันยงค์ ศ.; จุลรัตน์ พ.; บริบูรณ์ ก.; วัฒนะรัตน์ ป.; ศรีสวัสดิ์ พ.; คลี่ฉายา ร.; สุภาพ ว.; ศรีอรุณรัศมี แ. การศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการผลิตครู ของกลุ่มประเทศอาเซียนในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [S. l.], v. 10, n. 2, 2016. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7933. Acesso em: 21 jul. 2024.