วารสารวิจัยทางการศึกษา ร. รูปแบบการเขียนบทความ. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [S. l.], v. 10, n. 1, 2016. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7279. Acesso em: 19 may. 2024.