เหมะประสิทธิ์ ส.; สัจจพิบูล ศ.; ประทุมทอง ว.; สมมิตร ร. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดี สำหรับนิสิตครู (ระยะที่ 1). วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [S. l.], v. 10, n. 1, 2016. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7273. Acesso em: 18 jun. 2024.