เศรษฐชัยบดี ด. รูปแบบการจัดบริการสนับสนุนเด็กที่มีความบกพร่อง ทางการได้ยินที่ใช้ประสาทหูเทียม. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [S. l.], v. 10, n. 1, 2016. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7263. Acesso em: 28 may. 2024.