วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก. . บรรณาธิการแถลง. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [S. l.], v. 18, n. 2, p. จ, 2024. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/15867. Acesso em: 15 jun. 2024.