ทรงโฉม ค. .; กุลนภาดล เ. .; งามมีฤทธิ์ ณ. . การเสริมสร้างความสามารถในการเลือกอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยการปรึกษาทฤษฎีเผชิญความจริง: THE ENCHANCEMENT OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS’ CAREER CHOICE ABILITY THROUGH REALITY COUNSELING THEORY. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 59–68, 2023. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/15641. Acesso em: 15 jun. 2024.