มโนการณ์ ม.; พรเวียง ส. แนวทางการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [S. l.], v. 16, n. 2, 2023. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/14178. Acesso em: 9 dec. 2023.