หัตถศักดิ์ ม.; ดิลกสัมพันธ์ ป. การศึกษาสภาพปัญหา และความพึงพอใจในการเรียนรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19) ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [S. l.], v. 16, n. 1, 2023. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/13807. Acesso em: 19 may. 2024.