ลังกา พ. ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษารายวิชาการศึกษาปฐมวัย. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [S. l.], v. 16, n. 1, 2021. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/13800. Acesso em: 19 may. 2024.