เอี่ยมวิลัย ว.; ศิระวงษ์ น. การพัฒนาบอร์ดเกมตามแนวทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อส่งเสริม ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [S. l.], v. 16, n. 1, 2023. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/13797. Acesso em: 18 may. 2024.