ศรีวันยงค์ ศ., จุลรัตน์ พ., บริบูรณ์ ก., วัฒนะรัตน์ ป., ศรีสวัสดิ์ พ., คลี่ฉายา ร., สุภาพ ว., & ศรีอรุณรัศมี แ. (2016). การศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการผลิตครู ของกลุ่มประเทศอาเซียนในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 10(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7933