(1)
จักษ์ตรีมงคล อ. การพัฒนามาตรประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ สำหรับผู้เรียนอายุระหว่าง 12 – 14 ปี. - 2016, 10.