(1)
ศรีวันยงค์ ศ.; จุลรัตน์ พ.; บริบูรณ์ ก.; วัฒนะรัตน์ ป.; ศรีสวัสดิ์ พ.; คลี่ฉายา ร.; สุภาพ ว.; ศรีอรุณรัศมี แ. การศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการผลิตครู ของกลุ่มประเทศอาเซียนในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู. - 2016, 10.