(1)
สิทธิอมร พ. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา. - 2016, 10.