(1)
วารสารวิจัยทางการศึกษา ก. กระบวนการพิจารณาบทความ. - 2016, 10.