(1)
คนึงเหตุ ท. รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล. - 2016, 10.