(1)
วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก. . บรรณาธิการแถลง. - 2024, 18, จ.