(1)
ทรงโฉม ค. .; กุลนภาดล เ. .; งามมีฤทธิ์ ณ. . การเสริมสร้างความสามารถในการเลือกอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยการปรึกษาทฤษฎีเผชิญความจริง: THE ENCHANCEMENT OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS’ CAREER CHOICE ABILITY THROUGH REALITY COUNSELING THEORY. - 2023, 18, 59-68.