(1)
มโนการณ์ ม.; พรเวียง ส. แนวทางการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่. - 2023, 16.