(1)
พฤกษ์ประมูล ช.; ศรีสุทธิยากร ส.; บวรกิติวงศ์ ส. การศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของไทยและต่างประเทศด้วยการวิเคราะห์แบบเบส์. - 2019, 14.