(1)
กองบรรณาธิการ ก. กระบวนการพิจารณาบทความ. - 2019, 14.