(1)
วรรณเกตุศิริ ท.; ฝักเจริญผล ว.; แต้วัฒนา ธ. ความเชื่อมั่นด้าน TPACK ของนิสิตครูจากรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับครูวิทยาศาสตร์. - 2019, 14.