(1)
ศักดิ์แสงวิจิตร ม.; จารุเพ็ง ม.; ศรีสวัสดิ์ พ. การเสริมสร้างความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว ด้วยการให้คำปรึกษากลุ่ม. - 2019, 14.