(1)
ปลัดกอง น.; สมบัติวัฒนา ป.; พึ่งโพธิ์สภ น. การศึกษาการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล. - 2019, 14.