(1)
ตุ้มทอง ด.; สิรสุนทร พ.; หลินเจริญ เ.; ศิริพรไพบูลย์ ท.; Humphrey, R. กลยุทธ์การให้ทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา (กยศ.)ในระดับการอาชีวศึกษา ประเทศไทย. - 2019, 14.