(1)
บุตรพรม น.; สิกขาบัณฑิต เ.; ศรีประเสริฐภาพ ข. รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาที่ยั่งยืน ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร. - 2019, 14.