(1)
คชพงษ์ น.; จุลรัตน์ พ.; ลังกา ว. การศึกษาความต้องการจำเป็นในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักศึกษาวิชาชีพครู. - 2019, 14.