[1]
ศรีวันยงค์ ศ., จุลรัตน์ พ., บริบูรณ์ ก., วัฒนะรัตน์ ป., ศรีสวัสดิ์ พ., คลี่ฉายา ร., สุภาพ ว. and ศรีอรุณรัศมี แ. 2016. การศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการผลิตครู ของกลุ่มประเทศอาเซียนในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 10, 2 (Aug. 2016).