[1]
วารสารวิจัยทางการศึกษา ร. 2016. รูปแบบการเขียนบทความ. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 10, 1 (Mar. 2016).