[1]
เหมะประสิทธิ์ ส., สัจจพิบูล ศ., ประทุมทอง ว. and สมมิตร ร. 2016. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดี สำหรับนิสิตครู (ระยะที่ 1). วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 10, 1 (Mar. 2016).