[1]
ศักดิ์แสงวิจิตร ม., จารุเพ็ง ม. and ศรีสวัสดิ์ พ. 2019. การเสริมสร้างความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว ด้วยการให้คำปรึกษากลุ่ม. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 14, 2 (Dec. 2019).