[1]
กองบรรณาธิการ ส. 2019. ส่วนนำวารสาร. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 14, 2 (Dec. 2019).