1.
อินทะไชย อ, วรัญญานุไกร ส, พันธุ์เมฆา พ. การวิเคราะห์เนื้อหาบทความในวารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์1 ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2557. JLISSWU [Internet]. 2018 Mar. 22 [cited 2024 May 23];10(2). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/9959