1.
เตชาทวีวรรณ แ. จากบรรณาธิการ. JLISSWU [Internet]. 2018 Mar. 22 [cited 2024 May 18];10(1). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/9940