1.
พิพิธธนชัย อ, พาวินันท์ ป, พันธุ์เมฆา พ. การพัฒนามาตรฐานศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา. JLISSWU [Internet]. 2017 Jan. 22 [cited 2024 May 18];9(2):48-61. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/8393