1.
ศิริรัตน์ จ. ปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร: กรณีศึกษาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. JLISSWU [Internet]. 2017 Jan. 20 [cited 2023 Dec. 9];9(1):57-66. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/8379