1.
โป๊ะฮง ว, ประเสริฐสิน อ. การพัฒนาโปรแกรมการเล่านิทานและการเล่น ที่ส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สำหรับเด็กปฐมวัย. JLISSWU [Internet]. 2017 Jan. 20 [cited 2024 May 28];9(1):14-28. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/8376