1.
แย้มวงษ์ น. การรับรู้และเจตคติเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. JLISSWU [Internet]. 2014 Dec. 25 [cited 2024 Apr. 15];7(2):1-13. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4951