1.
ชัยรัตนะถาวร ว, เตชาทวีวรรณ แ, วรัญญานุไกร ส. การวิเคราะห์การใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. JLISSWU [Internet]. 2014 Aug. 1 [cited 2024 May 23];7(1):65-81. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4420