1.
วารีสอาด อ, ตรีโลจน์วงศ์ น, วรัญญานุไกร ส. การรู้สารสนเทศสุขภาพของนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. JLISSWU [Internet]. 2014 Aug. 1 [cited 2024 May 24];7(1):15-23. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4416