1.
สุขเปี่ยม ท, ไม้เท้าทอง เ, แสนวา ศ. ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามการรับรู้ของบรรณารักษ์. JLISSWU [Internet]. 2014 Mar. 13 [cited 2024 Apr. 22];6(2). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4094