1.
ฟักโพธิ์ จ, จันทร์สว่าง บ. การใช้ห้องสมุดประกอบการสอนและเจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1. JLISSWU [Internet]. 2013 May 15 [cited 2024 Jul. 23];6(1). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3218